Складово – административна сграда на “Поликомп” ЕООД

Складово – административна сграда на “Поликомп” ЕООД, в УПИ IX кв.14-А, НПЗ “ Къро” гр. София        май 2010 г.
Съгласно изискванията на инвеститора е разработена многофункционална сграда, която в предната си административна част, ориентирана към съществуващата улица е триетажна , а в останалата складова част към дъното на парцела е едно- и дву-етажна. Разпределението и функционалното разделяне на сградата по зони и етажи е направено с оглед спазване на противопожарните норми за този тип сгради.
Има още

Шоурум и сервизен център за автомобили “Чери”- гр. София

2006
Инвеститор: “Каморауто”

Прединвестиционни проучвания
Застроена площ- 2300м2
Разгъната застроена площ- 4500м2